Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

AV : deze set algemene voorwaarden.

Af-depot : levering of beschikbaar stellen van Materieel door Hoogwerkservice op de betreffende locatie van Hoogwerkservice (Schelluinen of Buren) zonder transport naar de door de Wederpartij gewenste locatie.

Diensten : alle diensten die Hoogwerkservice in het kader van de Overeenkomst met Wederpartij zal verrichten of leveren. Tot de Diensten behoren o.a. de inzet van (bedienend) personeel van Hoogwerkservice, het aftanken van (verhuurd) Materieel, het transport van (verhuurd) Materieel, (de)montagewerkzaamheden, reparatieservice, handelsbemiddeling in allerlei machines, het adviseren over geschikt hefmaterieel, etc.

Hoogwerkservice : de besloten vennootschap Hoogwerkservice Hardinxveld B.V., statutair gezeteld te Hardinxveld-Giessendam, kantoorhoudende te Schelluinen en Buren, tevens handelende onder de naam Hoogwerkservice Buren en Multiklim.

Materieel : al hetgeen Hoogwerkservice verhuurt of verkoopt aan de Wederpartij, dan wel inzet ten behoeve van de Wederpartij.

Overeenkomst : iedere overeenkomst waarbij Hoogwerkservice als verhuurder, verkoper, en/of dienstverlener optreedt jegens Wederpartij(en), waarin deze AV van toepassing is verklaard.

Wederpartij : iedere partij met wie Hoogwerkservice een Overeenkomst sluit waarop de AV van toepassing zijn verklaard. Als sprake is van een meerpartijenverhouding, geldt dat de partijen die een verplichting jegens Hoogwerkservice hebben, deze verplichting hoofdelijk dragen.

Artikel 2: Toepasselijkheid en rangorde

2.1 Deze AV worden in elke offerte en elke opdrachtbevestiging van Hoogwerkservice van toepassing verklaard onder uitdrukkelijke afwijzing van algemene voorwaarden van de Wederpartij.

2.2 Indien sprake is van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de AV, prevaleert de Overeenkomst steeds.

2.3 Afwijkingen van deze AV gelden uitsluitend indien ze schriftelijk overeengekomen zijn tussen alle betrokken partijen. Bij een gedeeltelijke afwijking van deze AV blijft het overige van deze AV van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende de daarin vermelde periode. Indien geen periode is vermeld, geldt de aanbieding gedurende 30 dagen.

3.2 De overeenkomst komt tot stand zodra tussen Hoogwerkservice en de Wederpartij overeenstemming bestaat over de verplichtingen die over en weer uit de overeenkomst voortvloeien, dan wel zodra Hoogwerkservice start met de uitvoering van de overeenkomst.

3.3 De in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens maken geen deel uit van de overeenkomst en zijn daarom niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.4 Kennelijke verschrijvingen binden Hoogwerkservice niet. Herstel van een kennelijke verschrijving in de Overeenkomst geeft de Wederpartij niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

3.5 Hoogwerkservice behoudt zich het recht voor haar prestatie op te schorten totdat de kredietwaardigheid van de Wederpartij positief is beoordeeld, dan wel totdat de Wederpartij een door Hoogwerkservice geaccepteerd betalingsvoorstel heeft gedaan. Deze bepaling blijft buiten toepassing als Hoogwerkservice in de zes maanden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst reeds een Overeenkomst met de Wederpartij heeft gesloten.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De door Hoogwerkservice vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Wanneer de Wederpartij een consument is, zal Hoogwerkservice de prijs (ook) inclusief BTW vermelden.

4.2 Als sprake is van verkoop of verhuur door Hoogwerkservice geldt de vermelde prijs steeds af-depot. Indien transport van het Materieel onderdeel van de overeenkomst is, wordt daarvoor een afzonderlijke prijs opgenomen in de Overeenkomst.

4.3 Indien de Wederpartij bijkomende kosten verschuldigd is, zoals bijvoorbeeld verzekeringspremie gedurende de huurperiode, worden deze kosten afzonderlijk vermeld in de Overeenkomst. In geval van een premieverhoging door de verzekeraar is Hoogwerkservice gerechtigd om de premieverhoging aan de Wederpartij door te belasten.

4.4 Hoogwerkservice heeft het recht om een verhoging van de wettelijke heffingen, bijvoorbeeld de omzetbelasting, door te berekenen in de eerder overeengekomen prijs.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient plaats te vinden binnen uiterlijk 30 dagen na facturering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overschrijding van de betalingstermijn leidt direct tot verzuim van de Wederpartij zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

5.2 Indien Hoogwerkservice een voortdurende verplichting heeft die langer duurt dan een maand, zal periodiek gefactureerd worden. Hoogwerkservice is gerechtigd te factureren op de momenten die Hoogwerkservice wenselijk acht.

5.3 De Wederpartij heeft geen recht op verrekening van eventuele vorderingen op Hoogwerkservice met de gefactureerde bedragen. Ook heeft de Wederpartij geen recht op opschorting van haar betalingsverplichting jegens Hoogwerkservice.

5.4 De Wederpartij is de wettelijke handelsrente aan Hoogwerkservice verschuldigd gedurende de periode van haar verzuim.

5.5 Indien de Wederpartij bezwaren heeft tegen een factuur van Hoogwerkservice, dienen deze bezwaren binnen veertien dagen na dagtekening aan Hoogwerkservice gemeld te worden op straffe van erkenning van het gefactureerde bedrag.

Artikel 6: Verhuur

6.1 De huurprijs per week voor gemotoriseerd Materieel is gebaseerd op reguliere werktijden van acht uren per dag gedurende vijf werkdagen per week. Hoogwerkservice verleent in overleg met de Wederpartij ook Diensten (zoals reparatieservice) gedurende de avonden van werkdagen en op zaterdag. Hoogwerkservice is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien het Materieel buiten reguliere werktijden wordt ingezet.

6.2 Werkzaamheden waarbij sprake is van overmatige slijtage van het gehuurde Materieel, waaronder verspuiten, stralen, werken met chemicaliën en werkzaamheden nabij zout water zijn niet toegestaan tenzij Hoogwerkservice voorafgaand schriftelijk toestemming geeft. De Wederpartij is verplicht de extra kosten ten gevolge van de overmatige slijtage te vergoeden aan Hoogwerkservice.

6.3 De huurprijs is verschuldigd vanaf het moment dat het verhuurde Materieel aan de Wederpartij ter beschikking wordt gesteld. De huurprijs is verschuldigd tot het moment waarop de overeenkomst eindigt of het moment waarop het Materieel ter beschikking van Hoogwerkservice wordt gesteld, waarbij het laatste moment prevaleert. De huurovereenkomst duurt minimaal voort tot het moment waarop het gehuurde Materieel ter beschikking van Hoogwerkservice is gesteld.

6.4 De huurtermijnen zijn ondeelbaar. De Wederpartij is steeds minimaal de overeengekomen huurperiode verschuldigd, ook indien gedurende die periode sprake is van vorstverlet of vakantiedagen.

6.5 Verhuur voor onbepaalde tijd is door partijen schriftelijk opzegbaar met inachtneming van de termijn van een week.

6.6 Verhuur voor bepaalde tijd wordt automatisch verlengd, tenzij de Wederpartij aan het einde van de overeengekomen huurperiode meldt dat het Materieel ter beschikking van Hoogwerkservice wordt gesteld (de afmelding). De verlengde overeenkomst kan door de Wederpartij per direct worden opgezegd door afmelding van het Materieel.

6.7 Als Hoogwerkservice het verhuurde Materieel vervoert, gebeurt dat voor haar risico. Als Hoogwerkservice ook andere goederen vervoert op verzoek van de Wederpartij zal zij zich als een goed bewaarnemer gedragen. In dat geval is Hoogwerkservice echter niet aansprakelijk voor schade aan de goederen die op verzoek van de Wederpartij worden vervoerd.

6.8 De Wederpartij garandeert Hoogwerkservice een goede bereikbaarheid van de locatie waar het gehuurde Materieel afgeleverd moet worden. Transport naar en/of het lossen van het Materieel op een slecht bereikbare locatie geeft Hoogwerkservice het recht de overeengekomen prijs te verhogen als deze omstandigheid niet is verwerkt in de prijs. Indien Hoogwerkservice oordeelt dat het gehuurde Materieel ter plaatse niet afgeleverd kan worden als gevolg van onvoldoende bereikbaarheid, heeft Hoogwerkservice het recht de (gederfde) huur en de transportkosten bij de Wederpartij in rekening te brengen.

6.9 Als Hoogwerkservice oordeelt dat de ondergrond of omgevingsfactoren een veilige uitvoering van de werkzaamheden in de weg staat, heeft zij het recht de Overeenkomst te ontbinden waarbij de Wederpartij ontbindingsschade is verschuldigd aan Hoogwerkservice.

6.10 Als sprake is van huur voor onbepaalde tijd heeft Hoogwerkservice steeds per 1 januari het recht om de huurprijs te indexeren volgens de consumentenprijsindex (reeks alle huishoudens), gepubliceerd door het CBS.

6.11 Bij aflevering van het gehuurde Materieel tekent de Wederpartij voor de juiste en volledige aflevering en voor de staat van het Materieel. Indien de Wederpartij niet in de gelegenheid is geweest om het Materieel bij terbeschikkingstelling te controleren en eventuele onvolledigheid of gebreken te melden, dient deze controle uiterlijk 24 uur na aanvang van de huur en steeds voorafgaand aan het gebruik plaats te vinden door de Wederpartij. Indien de Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet wordt ervan uitgegaan dat het gehuurde Materieel juist en volledig is afgeleverd in goed onderhouden staat, schoon en zonder schade of gebreken.

6.12 Vanaf het moment van aflevering / terbeschikkingstelling van het gehuurde Materieel is de Wederpartij volledig verantwoordelijk voor het Materieel. Uit deze verplichting vloeit voort dat de Wederpartij alles in het werk zal stellen wat redelijkerwijs dient tot voorkoming van schade, diefstalbeveiliging, ongeoorloofd gebruik, onbevoegd gebruik, onrechtmatig gebruik en gebruik in strijd met art. 6.2. Als de Wederpartij het gehuurde Materieel stalt, dient dit steeds op een droge, voor derden afgesloten plaats te geschieden waarbij de betreffende contactsleutels op een afzonderlijke veilige locatie worden bewaard.

6.13 De Wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke publiekrechtelijke toestemming om met het Materieel te werken (in openbaar gebied). Indien precariorechten of leges verschuldigd zijn, komen deze steeds voor rekening van de Wederpartij.

6.14 Het Materieel mag alleen gebruikt worden voor de werkzaamheden waarvoor het betreffende Materieel is bestemd. Het is de Wederpartij niet toegestaan wijzigingen aan de (samengestelde) constructies van het Materieel aan te brengen. Evenmin is het de Wederpartij toegestaan het Materieel te vermengen met het materieel van derden.

6.15 De Wederpartij is verplicht om het Materieel conform de geldende voorschriften te gebruiken en te onderhouden. Dagelijks moet een controle plaatsvinden van de juiste en veilige werking van de machine, de smeermiddelen en vloeistoffen, de bandenspanning, de werking van de bedrijfsurenteller en de werking van waarschuwings- en signaleringslampen. Tevens dient wekelijks een controle van de accu plaats te vinden. Indien onderhoudsmiddelen moeten worden toegevoegd, komen alle kosten daarvan voor rekening van de Wederpartij. Ook is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die aan het gehuurde Materieel wordt toegebracht gedurende de huurperiode, behalve wanneer het normale slijtage betreft.

6.16 De Wederpartij geeft Hoogwerkservice toestemming om gebouwen en terreinen van de Wederpartij te betreden ter controle van het gehuurde Materieel. Op eerste verzoek van Hoogwerkservice zal de Wederpartij het gehuurde Materieel voor inspectie ter beschikking stellen.

6.17 Als de Wederpartij constateert of moet constateren dat sprake is van vereist groot onderhoud, (dreigende) schade, defecten aan of diefstal van het gehuurde Materieel, dient zij Hoogwerkservice daarvan direct telefonisch én schriftelijk/per e-mail op de hoogte te stellen. In dat geval dient de Wederpartij alle instructies van Hoogwerkservice op te volgen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om (verdere) waardevermindering van het gehuurde Materieel te voorkomen.

6.18 Als sprake is van de situatie in art. 6.17 en spoedige reparatie niet mogelijk is, zal Hoogwerkservice zich inspannen om zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is vervangend Materieel ter beschikking te stellen. Deze bepaling geldt niet indien de Wederpartij in strijd heeft gehandeld met artikel 6.12.

6.19 De Wederpartij mag het gehuurde Materieel niet zonder toestemming van Hoogwerkservice verplaatsen naar een andere locatie of naar een ander werk.

6.20 Als is overeengekomen dat Hoogwerkservice het gehuurde Materieel aan het einde van de huurperiode ophaalt op de door de Wederpartij opgegeven locatie, dient de Wederpartij het gehuurde Materieel klaar voor transport te maken na de transportmelding van Hoogwerkservice. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, dient de Wederpartij de schade te vergoeden die Hoogwerkservice lijdt als gevolg van het niet tijdig voor transport klaarmaken van het gehuurde Materieel.

6.21 Hoogwerkservice garandeert deugdelijk Materieel te verhuren, waarbij zij het recht voorbehoudt om ander Materieel ter beschikking te stellen dan de Wederpartij heeft gehuurd, mits sprake is van Materieel dat in staat is tot het leveren van vergelijkbare prestaties. Eveneens heeft Hoogwerkservice het recht om het te verhuren Materieel bij een derde te huren.

6.22 Hoogwerkservice geeft de Wederpartij op diens verzoek advies met betrekking tot het Materieel. Deze adviezen worden steeds verstrekt op basis van de door de Wederpartij verstrekte informatie over de specifieke omstandigheden van het geval. Hoogwerkservice is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door of namens haar verstrekte adviezen.

6.23 Na beëindiging van de huurperiode moet de Wederpartij het Materieel onmiddellijk ter beschikking stellen van Hoogwerkservice in de staat waarin het zich bevond ten tijde van de aanvang van de huurperiode. Als Hoogwerkservice oordeelt dat het Materieel gereinigd moet worden, zal de Wederpartij de in redelijkheid gemaakte reinigingskosten vergoeden.

6.24 Als het gehuurde Materieel is ingezet bij werkzaamheden waarbij sterk vervuilende of schadelijke stoffen of stralingen zijn vrijgekomen, dient de Wederpartij bij het ter beschikking stellen van het Materieel een verklaring van een onafhankelijke partij af te geven waaruit blijkt dat het gehuurde Materieel niet is bevuild of aangetast door het schadelijke materiaal. Wanneer een dergelijke verklaring niet wordt afgegeven, geldt hetgeen in de laatste volzin van art. 6.23 AV is bepaald.

Artikel 7: Verkoop

7.1 Het risico van gekocht Materieel gaat bij levering over op de Wederpartij. Bij levering moet de Wederpartij het verkochte controleren op juistheid, volledigheid en conformiteit. Geconstateerde gebreken moeten direct maar uiterlijk binnen 24 uur na levering worden gemeld aan Hoogwerkservice. Indien na dat tijdstip gebreken worden gemeld die redelijkerwijs reeds bij levering ontdekt konden worden, is Hoogwerkservice daarvoor niet meer verantwoordelijk. Overige gebreken moeten steeds binnen 24 uur na ontdekking worden gemeld aan Hoogwerkservice.

7.2 Als transport van het verkochte onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, geldt hetgeen in art. 6.7 is opgenomen met dien verstande dat voor “het gehuurde Materieel” moet worden gelezen “het gekochte Materieel”.

7.3 In de offerte of Overeenkomst vermelde levertijden gelden slechts ter indicatie, tenzij deze levertijd in de Overeenkomst is gegarandeerd.

7.4 Als sprake is van een non-conforme levering, moet aan Hoogwerkservice een redelijke termijn worden gegeven om alsnog tot conforme levering over te gaan. Ontbinding van de Overeenkomst is slechts mogelijk indien sprake is van een ernstige tekortkoming en Hoogwerkservice daaromtrent in verzuim verkeert.

7.5 Al het door Hoogwerkservice geleverde Materieel blijft haar eigendom tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Hoogwerkservice in verband met de Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten van de Wederpartij te vorderen heeft, waaronder schade, kosten en rente worden begrepen. De Wederpartij is verplicht het gekochte Materieel conform art. 6.11 en 6.12 te gebruiken en te bewaren.

7.6 Zolang de Wederpartij vanwege het bepaalde in art. 7.5 geen eigenaar van het gekochte Materieel is geworden, is zij niet gerechtigd tot vervreemding of (toekomstige) bezwaring van het gekochte Materieel. Overtreding van dit verbod geeft Hoogwerkservice het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder daarbij schadeplichtig te zijn. Tevens verbeurt de Wederpartij bij overtreding van het bepaalde in dit artikel een direct opeisbare boete van € 10.000,-.

7.7 Als in de Overeenkomst een garantie(termijn) ten aanzien van het gekochte Materieel is opgenomen, betekent dit dat Hoogwerkservice zich verbindt tekortkomingen in de constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de betreffende periode en waarover tijdig is geklaagd, kosteloos zal herstellen dan wel kosteloos opnieuw zal leveren, met dien verstande dat de garantieverplichting van Hoogwerkservice nooit verder gaat dan de garantieverplichting waarop Hoogwerkservice zelf aanspraak kan maken bij haar leverancier.

7.8 De garantie vervalt als sprake is van onoordeelkundig gebruik door de Wederpartij, als (onderhouds)werkzaamheden zijn uitgevoerd aan het gekochte Materieel door een andere partij dan Hoogwerkservice, als het Materieel is aangetast door van buiten komende oorzaken zoals water, brand, bijtende materialen etc., of als door Hoogwerkservice gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd.

Artikel 8: Diensten

8.1 Als Diensten onderdeel van de Overeenkomst tussen Hoogwerkservice en de Wederpartij zijn, geldt dat de daarvoor afgesproken prijs gebaseerd is op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werktijden als bedoeld in art. 6.1 AV. Hoogwerkservice is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten gedurende weersomstandigheden die de uitoefening van de Diensten kunnen belemmeren.

8.2 Indien blijkt dat uit het oogpunt van veiligheid meer werk is vereist, dan wel indien blijkt dat als gevolg van niet aan

Hoogwerkservice toe te rekenen omstandigheden meer werk is vereist, is Hoogwerkservice gerechtigd de kosten van dat meerwerk bij de Wederpartij in rekening te brengen. Als Hoogwerkservice ook meer Materieel moet gebruiken, worden de extra kosten daarvan eveneens bij de Wederpartij in rekening gebracht.

8.3 Onder normale omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die conform de Arbeidsomstandighedenwet zijn. Als sprake is van een situatie die niet voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet is Hoogwerkservice gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat de situatie aan voormelde wet voldoet dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

8.4 Wanneer de Diensten als gevolg van niet aan Hoogwerkservice toe te rekenen omstandigheden later worden uitgevoerd of hervat dan overeengekomen, is de Wederpartij verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan Hoogwerkservice te vergoeden.

8.5 Voor zover de Diensten worden uitgevoerd met behulp van gehuurd Materieel dient de ondergrond goed bereikbaar, vlak, vrij van hindernissen en voldoende draagkrachtig te zijn. Indien Hoogwerkservice oordeelt dat niet aan deze bepaling wordt voldaan, heeft zij het recht de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

8.6 De Diensten worden steeds uitgevoerd conform de door de Wederpartij verstrekte tekeningen, specificaties of beschrijvingen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze bescheiden ligt geheel bij de Wederpartij.

8.7 In de Overeenkomst wordt bepaald hoe oplevering van de werkzaamheden zal plaatsvinden. Bij gebreke van een dergelijke bepaling geldt dat Hoogwerkservice aan de Wederpartij zal melden dat de werkzaamheden gereed zijn, waarna de Wederpartij controleert of een en ander conform de Overeenkomst is uitgevoerd. Hoogwerkservice zal eventuele opleverpunten zo spoedig mogelijk herstellen. Indien een vaste termijn voor de werkzaamheden is overeengekomen, mag Hoogwerkservice de opleverpunten na die termijn herstellen zonder schadeplichtig te zijn.

8.8 Vanaf de oplevering is het werk geheel voor risico van de Wederpartij.

Artikel 9: Verzekering

9.1 Hoogwerkservice verzekert al het Materieel dat zij verhuurt met een “Werkmaterieel Verhuurverzekering”, aan welke verzekering de Wederpartij ingeval van huur dekking kan ontlenen. De details van deze verzekering, inclusief de rechten en plichten, zijn vastgelegd op het “Verzekeringscertificaat” dat is gevoegd bij de Overeenkomst. Deze bepaling doet niet af aan de verplichting van de Wederpartij om een adequate CAR-verzekering af te sluiten, welke verzekering primair dient te zijn.

9.2 De verzekeringskosten voor de in art. 9.1 genoemde verzekering wordt gedurende de huurperiode doorbelast aan de Wederpartij. Voor zover mogelijk zullen de verzekeringskosten afzonderlijk worden opgenomen in de Overeenkomst.

9.3 De door Hoogwerkservice afgesloten (casco)verzekering biedt geen dekking indien de Wederpartij het gehuurde Materieel onoordeelkundig of in strijd met de Overeenkomst of de bepalingen van de AV gebruikt.

9.4 Als de Wederpartij een eigen cascoverzekering heeft afgesloten, moet dit vooraf aan Hoogwerkservice worden gemeld. Indien een dergelijke melding niet schriftelijk wordt gedaan is Hoogwerkservice gerechtigd de verzekeringskosten door te belasten aan de Wederpartij.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Hoogwerkservice is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat de Wederpartij zich niet aan de bepalingen van de Overeenkomst of van deze AV heeft gehouden.

10.2 De Wederpartij moet in geval van huur steeds verifiëren of de ondergrond waarop het gehuurde Materieel zal worden geplaatst, voldoende draagkrachtig is om het gehuurde Materieel en de te heffen last te dragen. Hoogwerkservice verstrekt indien nodig informatie over de vereiste draagkracht van de ondergrond en licht die informatie op verzoek toe. Hoogwerkservice is niet aansprakelijk voor de gevolgen van niet-naleving van deze bepaling door de Wederpartij.

10.3 Hoogwerkservice is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortvloeit uit het onbruikbaar zijn van gehuurd of gekocht Materieel ten gevolge van een gebrek daaraan, ook niet indien Hoogwerkservice verplicht is om dat gebrek te herstellen of voor vervangend Materieel te zorgen. De Wederpartij dient voorafgaand aan de werkzaamheden waarbij het gehuurde of gekochte Materieel wordt ingezet een analyse van de risico’s van vertragingsschade te maken en zich zo nodig adequaat te verzekeren voor deze risico’s.

10.4 Bij het niet (tijdig) beschikbaar stellen van het gehuurde Materieel door Hoogwerkservice op de overeengekomen ingangsdatum van de huur, is de Wederpartij tot de datum waarop het Materieel haar ter beschikking wordt gesteld geen huurprijs verschuldigd. Deze bepaling laat hetgeen in art. 10.3 AV is opgenomen onverlet.

10.5 Hoogwerkservice is niet aansprakelijk voor schade aan de te hijsen en/of te heffen last, ook niet indien het gehuurde Materieel door medewerkers van Hoogwerkservice wordt bediend.

10.6 Als het gehuurde Materieel schade heeft veroorzaakt waarvoor Hoogwerkservice aansprakelijk is, is de omvang van de aansprakelijkheid van Hoogwerkservice beperkt tot het dekkingsbedrag van de ter zake geldende verzekering. Als de Wederpartij kan voorzien dat in een dergelijk geval een aanzienlijk deel van de schade niet verhaalbaar zal zijn, dient zij zich adequaat voor die schade te verzekeren.

10.7 Hoogwerkservice is niet aansprakelijk voor de fouten van haar medewerkers of ondergeschikten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

10.8 De aansprakelijkheid van Hoogwerkservice is in geval van huur in ieder geval beperkt tot de huursommen voor de periode van aanvang van de huur tot aan het moment waarop de schade ontstaat.

10.9 Hoogwerkservice is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of aan machines van de Wederpartij of derden in de werkplaats van Hoogwerkservice.

10.10 De aansprakelijkheid van Hoogwerkservice is in geval van verkoop in ieder geval beperkt tot 25% van de koopsom van het aan de Wederpartij geleverde Materieel.

10.11 De aansprakelijkheid van Hoogwerkservice is in geval van Diensten in ieder geval beperkt tot 50% van de factuurwaarde terzake de betreffende dienst.

10.12 De aansprakelijkheidsbeperkingen die in dit artikel zijn opgenomen gelden zwaarwegend tussen partijen. Daarvan kan slechts in rechte worden afgeweken in zeer uitzonderlijke gevallen. In ieder geval kan daar niet van worden afgeweken als de schade van de Wederpartij redelijkerwijs voorzienbaar en verzekerbaar was.

Artikel 11: Geschillen

11.1 Op geschillen met betrekking tot de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen Hoogwerkservice en Deelnemer zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht.

11.3 Indien een van de vorderingen van Hoogwerkservice op de Wederpartij in rechte wordt toegewezen, komen alle juridische kosten die Hoogwerkservice heeft moeten maken voor rekening van de Wederpartij.